TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE
35.A.00

Ankara, 03.03.2006

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Tedavi yardımına ilişkin olarak 09.02.2005 tarih 25722 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı hükümlerine açıklık getirmek amacıyla 2005 yılı içerisinde Tebliğler yayımlanmış, 15.12.2005 tarih 26024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Nolu Tedavi Yardımı Tebliği ile belirlenen esaslar, 20.12.2005 tarihi itibariyle konsolide bütçeye tabi kurum ve kuruluşlar ile tüm sosyal güvenlik kurumları tarafından uygulanmaya başlamıştır.

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 02.03.2006 tarihli Tedavi Yardımına İlişkin Genelge ile, Talimat ile Talimat eki Ek-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde bazı düzenlemeler yapıldığı bildirilmektedir.

Buna göre;

1. Talimatın eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinin (EK-2) “8. Kan Hastalıkları” başlıklı bölümüne “8.2.18. Anagrelid” etken maddesi ilave edilmiştir. Ayrıca aynı etken madde, Talimatın eki Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesine (EK-2/C) “Hidroksiüre+aspirin tedavisine dirençli olduğu belgelenen ya da hidroksiüre ile dirençli sitopeni (anemi ve/veya lökopeni) geliştiği belgelenen, en yüksek vasküler risk taşıyan trombositemi/ esansiyel trombositopeni hastalıklarında erişkin/çocuk hematoloji veya onkoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile hematoloji veya onkoloji uzmanları tarafından reçete edilebilir” kaydı ile ilave edilmiştir.

2. Talimatın eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlardan bu Genelgenin eki (EK-1) listede yer alan ilaçlar, anılan listeden çıkartılmıştır.

3. Talimat eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlarla ilgili gerekli düzeltmeler yapılmış ve bu Genelgenin eki (EK-2) listede gösterilmiştir.
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü


Sayı :B.07.0.BMK.0.18.100. 02.03.2006

Konu: İlaç
…………. BAKANLIĞINA

…………. BAŞKANLIĞINA

…………. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………. VALİLİĞİNE

…………. REKTÖRLÜĞÜNE

…………. SAYMANLIĞINA

Bilindiği üzere, tedavi yardımına ilişkin (4) sıra numaralı 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Bundan sonra “Talimat” olarak ifade edilecektir) 9/2/2005 tarihli ve 25722 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu Talimatta yapılan düzenlemelerle, 2005 yılında daha önceki yıllardan farklı olarak ilaç ödemelerinde “eşdeğer ilaç” ve “pozitif liste” uygulamasına geçilmiş, bedeli ödenecek ilaçlar, ticari isimleri ve barkod numaraları belirtilmek suretiyle Talimat ekinde yer alan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yayımlanmıştır.

Ancak, bazı ilaçların piyasada ulaşılabilme imkanlarının kısıtlılığı yanında, eşdeğer ilaç uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi, yeni ruhsat ve satış izni almış ilaçların zaruri hallerde bir an önce tedavide kullanılabilmesi ve listelerdeki teknik hataların düzeltilmesi maksadıyla Talimat eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde değişiklikler yapılmıştır. Dinamik bir yapıya sahip bu uygulama nedeniyle bu tür değişikliklerin yapılması ve bazı ilaçların Sağlık Bakanlığının ve Geri Ödeme Komisyonunun kararı alınmak suretiyle anılan listeye dahil edilmesi veya çıkarılması ihtiyacı halen devam etmektedir.

Bu itibarla, uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıda belirtilen değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1. Talimatın eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinin ( EK-2 ) “8. Kan Hastalıkları” başlıklı bölümüne “8.2.18. Anagrelid ” etken maddesi ilave edilmiştir. Ayrıca aynı etken madde, Talimatın eki Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesine ( EK-2 /C) “ Hidroksiüre +aspirin tedavisine dirençli olduğu belgelenen ya da hidroksiüre ile dirençli sitopeni (anemi ve/veya lökopeni ) geliştiği belgelenen, en yüksek vasküler risk taşıyan trombositemi / esansiyel trombositopeni hastalıklarında erişkin/çocuk hematoloji veya onkoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile hematoloji veya onkoloji uzmanları tarafından reçete edilebilir” kaydı ile ilave edilmiştir.

2. Talimatın eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde ( EK-2 /D) yer alan ilaçlardan bu Genelgenin eki (EK-1) listede yer alan ilaçlar, anılan listeden çıkartılmıştır.

3. Talimat eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde ( EK-2 /D) yer alan ilaçlarla ilgili gerekli düzeltmeler yapılmış ve bu Genelgenin eki (EK-2) listede gösterilmiştir.

4. Bu Genelgenin eki ( EK-3 ) listede yer alan ilaçlar, Talimat eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-2/D) ilave edilmiştir.

5. Bu Genelge 06/03/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre yapılmasını ve durumun iliniz dahilindeki tüm saymanlıklara duyurulmasını arz ve rica ederim.

Bakan a.


EK- 3 Adet Liste

4. Bu Genelgenin eki (EK-3) listede yer alan ilaçlar, Talimat eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-2/D) ilave edilmiştir.

Genelge ile yapılan düzenlemeler 06.03.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,
A05570   8699676010530   NOVONORM 1 MG 90 TB
A05572   8699676010554   NOVONORM 2 MG 90 TB
A05767   8699513950197   ORGALUTRAN 0.25 MG/0.5 ML 5 ENJ
A05793   8699828140030   OROFERON DEPO 270/80 MG 30 DRJ
A05799   8699729952022   ORTHOVISC 30 MG/2 ML 1 KULL HAZIR ENJ
A05972   8699828010395   PAS 1 GR 100 TB
A05973   8699828010388   PAS 1 GR 50 TB
A08863   8699788690347   PERIFERAMIN AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
A06358   8699578753511   PRIMPERAN 10 MG 2 ML 6 AMP (BIOFARMA)
A06416   8697507900012   PROPESS OVUL
A06559   8699790150068   REBETOL 200 MG 70 KP
A06560   8699790150075   REBETOL 200 MG 84 KP
A06987   8699502091702   SARVAS 50 MG 28 FTB
A07141   869951709223   SERDEP 50 MG 28 FTB
A07159   8699786092655   SEROQUEL 100 MG 30 FTB
A07160   8699786092662   SEROQUEL 200 MG 30 FTB
A07161   8699786092679   SEROQUEL 200 MG 60 FTB
A07162   8699786092648   SEROQUEL 25 MG 30 FTB
A07163   8699786090118   SEROQUEL 300 MG 30 FTB
A07164   8699786090125   SEROQUEL 300 MG 60 FTB
A07248   8699828150015   SIKLOCAP 250 MG 40 KP
A07895   8699505270586   TILCOTIL 20 MG 1 FLK
A08196   8699587092052   UNIVASC 15 MG 20 FTB
A08197   8699587092045   UNIVASC 7.5 MG 20 FTB
A08574   8699524790232   ZAVEDOS 10 MG 1 FLK
A08575   8699524790225   ZAVEDOS 5 MG 1 FLK
A08648   8699591570034   ZINCO 66MG/5ML 100 ML SURUP


      
      
      
      A05570   8699676010530   NOVONORM 1 MG 90 TB
A05572   8699676010554   NOVONORM 2 MG 90 TB
A05767   8699513950197   ORGALUTRAN 0.25 MG/0.5 ML 5 ENJ
A05793   8699828140030   OROFERON DEPO 270/80 MG 30 DRJ
A05799   8699729952022   ORTHOVISC 30 MG/2 ML